قبل از خرید چشمی وزنی دزدگیر اماکن بخوانید. - الکاو 1400